Polytelis

Description pending...

 

Polytelis alexandrae
Princess Parrot

Polytelis anthopeplus
Regent Parrot

Polytelis swainsonii
Superb Parrot

Species & Subspecies

  • Polytelis alexandrae (Gould, 1863) - Princess Parrot
  • Polytelis anthopeplus (Lear, 1831) - Regent Parrot
    • Polytelis anthopeplus anthopeplus (Lear, 1831)
    • Polytelis anthopeplus monarchoides (Schodde, 1993)
  • Polytelis swainsonii (Desmarest, 1826) - Superb Parrot